در حال نمایش 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

پریفورم ۱۱.۵ گرم دهانه ۲۵-۲۹

ظرفیت حمل خاور  :  ۲۳۰,۴۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۳۶,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۴۳۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۰۵۶,۰۰۰

پریفورم ۱۱.۲ گرم دهانه ۲۵-۲۹

ظرفیت حمل خاور  :  ۲۴۱,۹۲۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۵۲,۸۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) :  ۴۵۳,۶۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۱۰۸,۸۰۰

پریفورم ۱۰.۸ گرم دهانه ۲۵-۲۹

ظرفیت حمل خاور  :  ۲۴۱,۹۲۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۵۲,۸۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۴۵۳,۶۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۱۰۸,۸۰۰

پریفرم ۳۱ گرم دهانه ۳۰

ظرفیت حمل خاور  :  ۱۰۴,۰۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۱۵۲,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) : ۱۹۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۴۸۰,۰۰۰

پریفرم ۱۳ گرم دهانه ۲۹

ظرفیت حمل خاور :  ۲۳۰,۴۰۰ عدد تک (۶چرخ) :  ۳۳۶,۰۰۰ عدد جفت (۱۰چرخ) :  ۴۳۲,۰۰۰ عدد تریلی (۱۸چرخ) : ۱,۰۵۶,۰۰۰